dokudan-slider
Faaliyet Alanları

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka davaları, mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı alacağı davası,
Yurt dışında alınan boşanma kararının tanınması,
Evlenmeye izin, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi,
Velayet ve vesayet davaları, evlat edinme davası,
Ailenin korunmasına dair kanun uyarınca açılan davalar, ortak yaşanan konut için tapu siciline aile konutu şerhi konulması/kaldırılması.

Anayasa veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ve korunan hakların ihlali halinde önce Anayasa Mahkemesi’ne ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru ve süreçlerin takip edilmesi.

Marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka araştırması yapılması.
Edebiyat, müzik, sanat ürünleri ve görsel-işitsel ürünler, filmler, bilgisayar program ve yazılımlarını ortaya çıkaran kişilerin bu ürünler üzerindeki hakları ile bunların asıl üreticileri dışında kalan icracı, yapımcı ve yayıncılarının, komşu hak sahiplerinin haklarının korunması, mali hakların devri konusunda danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması ile mali ve manevi hakların ihlali halinde açılacak hukuk ve ceza davalarının takibi.

Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri,
El atmanın önlenmesi davası, tapu iptal ve tescil davaları,
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, söz konusu taşınmaza ilişkin ilgili kurumlarda araştırma yapılması,
Taşınmaz üzerinde irtifak ve rehin hakkı tesisi ve terkini.

Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, haciz konulması/kaldırılması, müvekkil aleyhine açılan icra takiplerinde müvekkilin haklarının korunması.
İtirazın iptali davası, menfi tespit ve istirdat davaları açılması ve takip edilmesi.

İşçi veya işverenin İş Kanunu çerçevesinde menfaatlerinin korunması, İşten çıkarma sürecinde işveren ve işçinin haklarını korumak üzere danışmanlık, iş sözleşmesi, kilit çalışanlar için rekabet, gizlilik sözleşmeleri ve diğer iş hukuku belgelerinin (savunma talebi, uyarı yazısı, fesih ihtarı, ikale vb) hazırlanması, işe iade, kıdem tazminatı, ücret alacağı vb talepli davalarda işçi ve işveren vekilliği, şirketlerde üst yönetim ve insan kaynakları personelinin İş Hukuku konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim verilmesi.

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, fesih ihtar ve protokollerinin hazırlanması
Kira tespiti ve bedelinin artırılması, uyarlama ve tahliye davaları,
Kira sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıkların çözümü.

Vasiyetname, miras ve mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,
Mirasçılık belgesinin (Veraset) alınması, mirasta defter tutulması, veraset beyannamesi verilmesi ve intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Mirasın reddi,
Mirasçılardan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları,
Vasiyetnamenin ve bağışlamanın iptali, tenkis, mirasta iade, denkleştirme davası,
Mirasa konu malların paylaştırılması için gerekli davaların açılması, tereke mümessilin atanması, işlemlerinin takibi.

Mal alım/satım, hizmet sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri,
Bayilik/Distribütörlük, franchise, eser sözleşmeleri, telif hukuku ve iş hukukundan doğan sözleşmeler.

Şirket ana sözleşmesi hazırlanması, şirket kuruluşuyla ilgili belgelerin hazırlanması, şirket ana sözleşmelerinin yeni mevzuat uyarınca uyumlu hale getirilmesi,
Şirketin genel kurul belgelerinin hazırlanması ve genel kurulların yapılması, şirket adına resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması,
Hisse devir, hissedarlar sözleşmesi vb. ticari sözleşmelerin hazırlanması,
Şirketin faaliyet alanına ilişkin yasal mevzuatın takip edilerek bilgilendirme yapılması.

Vakıf ve Dernek tüzüğünün hazırlanması,
Kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
Resmi kuruluş sağlandıktan sonra mevzuat uyarınca yapılması gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi, işleyişin mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesi.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, çalışma ve oturma izni başvuruları Yabancılar adına kamu kurum ve kuruluşlarında başvuru ve takip işlemlerinin yapılması.

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpraktis davaları, hastane, diyaliz merkezleri ve diğer özel sağlık kuruluşlarının hastaları ile yaptığı sözleşmeler, sağlık bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu ve belediyeler ile yaşanan hukuki problemlerin çözülmesi.

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdareye yapılacak başvurular,
Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi, Kamulaştırma Davaları,
Yayınlanan Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ içerisinde yer alan bazı maddelerin ya da tamamının iptali amacıyla açılacak davalar.

Soruşturma Aşamasının Takibi, Kolluk ve Savcılık aşamasında her türlü hukuki yardım,
Suç duyurusunda bulunma,
Delil Tespiti,
Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde sanık ya da müşteki vekili olarak görev üstlenilmesi.